Vi utarbeider et tilbud basert på behov og forutsetningene vi har for å bygge solcelleanlegget.