Vi utarbeider et tilbud basert behov og forutsetningene vi har får å bygge solcelleanlegget.